Feel The Bunny
By: Beck Hansen
Written by: Beck Hansen

Version Of: Feel The Bunny

This Version:
 
Lyrics:
??
Feel the bunny
Feel the bunny on my mind
Feel the bunny
Feel the bunny comin' down on you
Feel the bunny runnin' all around you
Feel the bunny, the bunny
Feel the bunny when he's comin'
Feel the bunny and you will
Feel the power of the bunny
Power of the bunny!
Oh my sweet Jesus
When the bunny comes
When the bunny comes